Користувачі онлайн

Всього на сайті: 16
Гостей: 14
Користувачі: - відсутні
Роботи: crawl Bot, robot Bot

20-ка відвідувачів: - відсутні

Погода


ГодинникКомісія механічних дисциплін

    Голова комісії - Корнієнко В.М. має кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії» і звання «викладач-методист».

Всі викладачі мають вищу освіту. Підбір викладачів та навчально- допоміжного персоналу здійснюється відповідно до навчальних планів, контингенту студентів, штатного розкладу, педагогічного навантаження та відповідного штатного розпису

     Педагогічне навантаження викладачів відповідає їх кваліфікації та фаховій освіті. Якісна характеристика викладацького складу наведена у відповідній таблиці.

Викладачі комісії для удосконалення методичного забезпечення навчально- виховного процесу розробляють типові програми дисциплін, тести, в тому числі і для зовнішнього незалежного оцінювання, методичні вказівки для студентів- заочників, практикуми, електронні навчальні посібники тощо.

     В 2014-2015 н.р. вивчався досвід викладача вищої категорії Богдан О.О., в 2016 р-викладача вищої категорії Корнієнко В.М., в 2017 р. – викладача вищої категорії Пузь Л.М.

    За останні два роки на виставку було представлено 8 робіт, 3 викладачі комісії занесені на «Дошку пошани» виставки передового педагогічного досвіду і творчості молоді Корнієнко В.М., Богдан О.О, Пузь Л.М.


Роботи викладачів комісії увійшли до Каталогу кращих конкурсних робіт в 2015р.:


Богдан О.О.

«Будова та експлуатація обладнання. Методичні рекомендації щодо розробки та оформлення курсового проекту».

30

Корнієнко В.М.

«Процеси і апарати галузі. Практикум»

30

Шкурка В.Д.

«Технологічне обладнання галузі. Практикум»

27

Пузь Л.М.

«Охорона праці. Практикум»

28

 

    Приділяється увага створенню резерву викладачів з співробітників технікуму, що мають вищу освіту за фахом.

На засіданнях циклової комісії викладачі вищої категорії виступають з творчими звітами, що сприяє поширенню передового досвіду. Організовується індивідуальна робота досвідчених викладачів-наставників з молодими колегами.

   Діяльність кожного викладача здійснюється за індивідуальним планом підвищення ділової кваліфікації та педагогічної майстерності.

Школою педагогічної майстерності для викладачів є відкриті заняття, які розкривають творчі здібності педагога і студента, їх взаємодію в комунікативному полі. Щороку на високому інформаційно-практичному і педагогічному рівні у технікумі проводиться 15-20 відкритих занять.

    З метою підвищення фахового і професійного рівня викладачі беруть участь у майстер-класах, організованих ДУ «Науково-методичним центром інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Про високий фаховий рівень викладачів свідчать перемоги студентів в обласних олімпіадах і конкурсах.

В основі розроблена і реалізується система роботи з викладачами- початківцями, що забезпечує підвищення рівня фахових знань, методики, педагогіки, психології, постійно діє школа молодого викладача та школа передового педагогічного досвіду.

Базами виробничої і переддипломної практики є:

 1. ПАТ «Фірма»Полтавпиво»;
 2. ПАТ «Охтирський пивзавод»;
 3. ПАТ «Оболонь»;
 4. ЧФ ПАТ «Компанія»Райз»;
 5. ПрАТ «КЗБН»Росинка»;
 6. ТзОВ «Слобода КО»;
 7. TOB «Лохвицький комбікормовий завод»;
 8. ПАТ «Червонозаводський хлібозавод».

    Комісія механічних дисциплін спеціального циклу на підставі робочих навчальних планів для відповідної спеціальності приймає безпосередньо участь у розробці робочих планів навчального процесу на кожний навчальний рік

    На кожну навчальну дисципліну, передбачену робочим навчальним планом, викладачі комісії розробляють робочі програми, виходячи із вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальності та типових програм. Робочі програми дисциплін обов'язково розглядаються на засіданнях циклових комісій, погоджуються із завідувачами відділень і затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

    Викладачами комісії розроблені методичні та інструктивні матеріали до проведення лабораторно-практичних занять в умовах підприємств галузі. Лабораторні та практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін проводяться в лабораторіях технікуму та на виробництві. Всі лабораторні роботи забезпечені необхідним обладнанням та реактивами, що дає змогу виконувати їх на 100%.

   Самостійна робота - одна із форм навчального процесу і є його суттєвою складовою частиною. Найбільш вагомим результатом цього виду діяльності є підвищення рівня знань студентів, покращення їх професійної підготовки, вироблення вміння самостійно мислити та приймати рішення.

      Забезпеченості самостійної роботи студентів надається пріоритетне значення: з окремих дисциплін розроблено опорні конспекти, короткий курс лекцій, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, відеофільми, творчі завдання для студентів денної та заочної форми навчання. Всі вони спрямовані на формування самостійного мислення, вміння приймати рішення та аргументувати їх.

      В процесі підготовки молодших спеціалістів техніків використовуються як навчаючі комп'ютерні програми, так і розрахункові і тестові програми.

Викладачами комісії підготовлені методичні матеріали для забезпечення навчально-виховного процесу:

 1. Богдан О.О. Будова й експлуатація обладнання. Курс лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 2. - Богдан О.О. Методичні рекомендації по виконанню розрахунків обладнання в курсовому та дипломному проектуванні для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 3. - Богдан О.О. Будова й експлуатація обладнання. Методичні рекомендації по розробці та оформленні курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 4. - Богдан О.О. Будова та експлуатація обладнання. Лабораторний практикум з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 5. - Богдан О.О. Будова та експлуатація обладнання. Практикум по розрахунку обладнання з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 6. Богдан О.О. - Тестові завдання для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв».
 
 1. Корнієнко В.М. Вступ до спеціальності. Навчальний посібник з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 2. - Корнієнко В.М. Практикум по виконанню розрахунків з дисципліни «Процеси і апарати галузі» для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 3. - Корнієнко В.М. Процеси і апарати харчових виробництв. Тести з незалежного заміру знань з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 
 4. Корнієнко В.М. Практикум для виконання практичних і лабораторних робіт з дисципліни «Процеси і апарати» » для студентів спеціальності 5.05170106 «Бродильне виробництво і виноробство».
 
 1. Москаленко С.Я. Санітарно-технічні устрої. Конспект лекцій з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 2. - Москаленко С.Я. Санітарно-технічні устрої. Робочий зошит по виконанню практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 3. - Москаленко С.Я. Санітарно-технічні устрої. Тести з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 4. - Москаленко С.Я. Основи промислової санітарії. Тести з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 5. - Москаленко С.Я. Ремонт, монтаж і наладка обладнання. Тести з незалежного заміру знань для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 6. Москаленко С.Я. - Санітарно-технічні устрої. Практикум з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв».
 •  Воспітаннік О. В. Використання інформаційних технологій навчання при вивченні дисципліни «Автоматизація виробництва» в Лохвицькому технологічному технікумі ПДАА;
 
 1. Пузь Л.М. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Тестові завдання з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 2. - Пузь Л.М. Розробка практичних робіт з «Охорони праці галузі» для студентів спеціальності 5.05170106 «Бродильне виробництво і виноробство».
 3. - Пузь Л.М. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. Інструкції для проведення практичних робіт з дисципліни для студентів спеціальності 5.05050208 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»;
 4. Пузь Л.М. Охорони праці галузі. Практикум з дисципліни для студентів спеціальності 5.05170106 «Бродильне виробництво і виноробство».
 
 1. Шкурка В.Д. «Практикум по розрахунку технологічного устаткування для виробництва хліба, макаронних, кондитерських виробів і харчоконцентратів»
 2. Тематика написання методичних розробок за 2015-2016 навч. рік
 3. Шкурка В.Д. Практикум з дисципліни «Аспірація і пневмотранспорт» для студентів спеціальності 5.05170103 «Зберігання і переробка зерна».


   
Щорічно проводиться до механічного тижня входять:

 

Олімпіада з дисципліни «Технічна механіка» групи М-33б та М-43б. Відповідальний Общий С.А.

Олімпіада з дисципліни «Процеси і апарати» група М-43б. Відповідальний Корнієнко В.М.

Виставка технічної творчості. Відповідальні: Богдан О.О., Москаленко С.Я., Сватенко Ю.М.

Виставка тематичних газет. Відповідальні: гр.М-136 - Москаленко С.Я., гр.М-23б - Бутко Л.О., гр.М-33б - Продченко О.Л., гр.М-43б - Овсяннікова Л.І.

     Науково-практична конференція за підсумками виробничої практики. Відповідальні: Московець О.М., Корнієнко Л.В.

Практична підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізація : «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» (навчальна, технологічна та переддипломна практики) проходять згідно навчального плану та графіка навчального процесу.

     Викладачами комісії спецдисциплін розроблене програмно-методичне забезпечення практики: навчальний план, наскрізна програма практики, навчальні

Зміст розрахунково-пояснювальних записок та графічної частини проектів відповідає сучасним технологічним схемам і обладнанню бродильної, цукрової, зернопереробної, елеваторної галузей.

    Якість виконання дипломних робіт свідчить про достатньо високий рівень теоретичної та практичної підготовки, випускників технікуму.

Керівництво дипломними проектами здійснювали викладачі спецдисциплін механічного циклу, що працюють на постійній основі в технікумі.

Тематика дипломних проектів розроблена на підставі виробничих даних підприємств, де студенти проходили відповідні види виробничої та переддипломної практики, використані технічні дані, креслення, технологічні схеми діючих підприємств, використані сучасні підходи до підбору та проектування відповідного обладнання.


   Стан організаційного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу відповідає нормативам показників діяльності вищого навчального закладу першого рівня акредитації. Забезпечення дисциплін навчального плану спеціальності навчально-методичними комплексами, підручниками та навчальними посібниками складає 100%.


_____________________

Ваш профіль

Логін:  
Пароль:

Реєстрація на сайті!
Забули пароль?

Контактна інформація

37240,
м. Заводське,
Миргородський р-н, Полтавська обл.
вул. Європейська,39
e-mail: lmtkpdaa@ukr.net
тел:(05356) 3-54-58,
(05356)3-54-46,

Опитування

Партнери сайту

Освітній портал