Користувачі онлайн

Всього на сайті: 8
Гостей: 5
Користувачі: KennethPab
Роботи: crawl Bot, Google Bot

20-ка відвідувачів: - відсутні

Погода


ГодинникПро коледж


 
         
 

   Відокремлений структурний підрозділ «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» заснований в 1931 р. за розпорядженням Наркомпостачу СРСР від 10 липня 1931 року. У переліку технікумів «Союзцукру» на 10 липня 1931 р. значиться «Сталінський хіміко-механічний технікум, готує хіміків, механіків, теплотехніків». Назва коледжу на час створення – Сталінський хіміко-механічний технікум.

   До 1941 року технікум готував спеціалістів цукрової галузі харчової промисловості: техніків-механіків, теплотехніків і техніків-хіміків.
   З 1944 року в технікумі розпочалася підготовка кадрів середньої ланки і для спиртової галузі, перший випуск відбувся в 1947 р.

   В 1961 році технікум перейменовано в Лохвицький технікум харчової промисловості.

   З 1966 року відкривається і заочне відділення, на якому навчається працююча молодь за спеціальностями технік-технолог бродильних виробництв і технік-механік харчових виробництв.

   З 1982 року за спеціальністю «Бродильне виробництво і виноробство» відкривається спеціалізація «Виробництво пива і безалкогольних напоїв».

  Наказом Мінсільгосппроду від 17.06.1997р. №190 Лохвицький технікум харчової промисловості реорганізований і стає Лохвицькою філією Полтавського технікуму харчових технологій.

   З 1998 р. в технікумі відкрито підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Зберігання і переробка зерна».

Наказом Міністерства аграрної політики України від 18.06.2004 р. № 231 навчальний заклад був реорганізований у Лохвицький технологічний технікум і був включений в структуру Полтавської державної аграрної академії.

  В 2011 р. технікум отримав ліцензію на підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів».

   Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 87-р «Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та державних установ до сфери Міністерства освіти і науки України» Коледж передано зі сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України до Міністерства освіти і науки України.

  В 2017 році Лохвицький технологічний технікум Полтавської державної аграрної академії змінив назву на Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської державної аграрної академії.

   В 2020 році згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 686 від 25.05.2020 р. Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської державної аграрної академії змінив назву на Відокремлений структурний підрозділ «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії».

  В 2021 році згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 145 від 05.02.2021 р. Відокремлений структурний підрозділ «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії» змінив назву на Відокремлений структурний підрозділ «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету».

  Відокремлений структурний підрозділ «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки України, заснований на загальнодержавній формі власності.

  Адреса: 37240 м. Заводське, Полтавської області, Миргородського району, вулиця Матросова 39, е-mail:lmtkpdaa@ukr.net, сайт http://lmtkpdaa.com.ua, телефон/факс (05356)3-54-46.

   Коледж здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Указів та розпоряджень Президента України, наказів Міністерства освіти і науки України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту», Статуту Полтавського державного аграрного університету, Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету», інших нормативних актів, згідно сертифікатів по акредитації: серія УД № 17013494 від 21.04.2021 р., серія УД № 17013495 від 21.04.2021 р.

  Коледж має право надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра за такими спеціальностями:

   181 Харчові технології

- ОПП Зберігання і переробка зерна

- ОПП Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів

- ОПП Бродильне виробництво і виноробство

   133 Галузеве машинобудування

- ОПП Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

   За заочною формою навчання відповідно:

   181 Харчові технології

- ОПП Зберігання і переробка зерна

- ОПП Бродильне виробництво і виноробство

   133 Галузеве машинобудування

- ОПП Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва

  Відокремлений структурний підрозділ «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету» здійснює підготовку до вступу до закладів освіти громадян України.

  Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації Полтавської області від 01.11.2021 №738 коледж має право надавати освітні послуги у сфері загальної середньої освіти: (профільна середня освіта).

  Освітній процес у коледжі забезпечують 32 педагогічних працівники, у тому числі 27 – штатних. Усі викладачі мають вищу базову освіту у відповідності до дисциплін, що викладають, в більшості стаж роботи на виробництві за спеціальністю та другу педагогічну освіту.

21 викладач має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», в тому числі 5 викладачів-методистів, що становить 65,6% від загальної кількості, 8 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (25,0%), 1 викладач - «спеціаліст другої категорії» (3,1%), 2 викладачі – «спеціаліст», що становить 6,3%.

 Викладачі коледжу здійснюють підготовку навчальних посібників, електронних посібників, методичних рекомендацій, робочих зошитів, навчальних відеофільмів та зареєстровані учасниками виставки передового педагогічного досвіду, а також є укладачами та рецензентами навчальних програм механічних та технологічних дисциплін.

  Контингент студентів коледжу станом на 01.12.2021 року складає 303 особи, з яких 219 осіб – студенти денної форми навчання та 84 особи – студенти заочної форми навчання.

   В коледжі створено систему профорієнтації, проводиться цілеспрямована систематична робота над формуванням та збереженням контингенту.

   Заклад освіти виконує державні замовлення на прийом і випуск молодших спеціалістів.

  Організація освітнього процесу у ВСП «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського ДАУ» здійснюється згідно з вимогами директивно-нормативних документів, які реєструються і доводяться до керівного складу коледжу і через структурні підрозділи до кожного члена колективу. План роботи коледжу розробляється та затверджується директором і містить плани роботи усіх структурних підрозділів.
   В коледжі запроваджена внутрішня система забезпечення якості освіти.

   Забезпечується дотримання вимог нормативних документів щодо закладу фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення відрахування, атестація здобувачів освіти).

   Забезпечується дотримання академічної доброчесності працівниками коледжу і здобувачами освіти.

   Викладання навчальних дисциплін, методична та організаційна документація ведуться українською мовою.

   Критерії оцінювання знань студентів розроблені в коледжі з усіх навчальних дисциплін за усіма формами контролю, містять в собі основні вимоги до рівня підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «молодший спеціаліст» і дають змогу зробити висновки про рівень їх професійної підготовки.

   Практична підготовка студентів здійснюється у відповідності до Положення про організацію практики у ВНЗ України (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.93р.№93) та «Положення про проведення практики студентів Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської ДАА» від 12.04.2017р.

    Планування та організацію виховного процесу в коледжі здійснюють соціальний педагог, психолог, вихователь, органи студентського самоврядування.

    Виховна робота зі студентами коледжу здійснюється з використанням різних форм та методів залучення молоді до активного формування професійних рис майбутнього фахівця, виховання творчої особистості, зорієнтованої на загальнолюдські цінності і високий професіоналізм, що забезпечує фахову мобільність та конкурентоспроможність на ринку праці. Участь у спортивних змаганнях і фестивалях.

  Атестація викладачів проводиться у відповідності до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України за №930 від 06.10.2010р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за №1255/18550 від 14.12.2010р. та «Змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженими Міністерством освіти і науки України за №1473 від 20.12.2011р, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України за №14/20327 від 10.01.2012р.

  Освітній процес у коледжі забезпечений аудиторним фондом, адміністративними і допоміжними приміщеннями. Загальна площа коледжу становить 10850м2, в тому числі: приміщень для занять студентів – 4896м2; площа гуртожитку – 4111м2, що забезпечує на 100% навчальний процес власними площами. Площі інших установ і організацій не залучаються. На одного студента припадає 10,9 м2. навчальної площі.

  Парк комп’ютерної техніки налічує 56 персональних комп’ютери (ПК), з них 40 ПК встановлені в навчальних кабінетах і лабораторіях. Співвідношення кількості ПК на 100 студентів складає 8 одиниць, що відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і «фаховий молодший бакалавр».

   У коледжі є бібліотека з читальною залою на 36 посадкових місць, з них – 4 з виходом в Інтернет. Загальний бібліотечний фонд налічує 55593 примірників навчальної та наукової літератури, 44056 примірників (близько 80%) – навчальна література.

   Забезпеченість студентів підручниками і навчальними посібниками із власного бібліотечного фонду – 100% з розрахунку наявності одного підручника на три студента.

   П’ятиповерховий гуртожиток площею 4111 м2 розрахований на 350 місць, знаходиться на території навчального закладу. В гуртожитку обладнано медпункт та ізолятор загальною площею 79,6. м2.У кімнатах створено всі умови для нормального проживання та відпочинку студентів; твердий і м’який інвентар відповідає санітарно-технічним умовам. Кухні обладнані стаціонарними електроплитами, меблями та побутовим інвентарем. До послуг студентів – одна кімната самопідготовки, дві кімнати з телевізором, світлиця.

   Спортивна база коледжу: стадіон площею 2400м2 , спортивні майданчики площею 3000м2 , спортзал площею 168,3м2, дозволяють забезпечити студентів заняттями фізичною культурою і спортом.

   У навчальному корпусі знаходиться актова зала площею 186,1 м2., розрахована на 250 місць. У окремому приміщенні коледжі розміщена їдальня загальною площею 807,0 м2 на 100 посадкових місць.

 


  • Характеристика викладацького складу ВСП "Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж
    Полтавського державного аграрного університету" xarakteristika-vikladackogo-skladu-2021.pdf [168,53 Kb]
  • Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями у ВСП Лохвицькому механіко-технологічному фаховому коледжі державної аграрної академії zabezpechennya_prumischennyam.pdf [132,21 Kb]
  • Інформація про соціальну інфраструктуру ВСП Лохвицького механіко-технологічного фахового коледжу Полтавської державної аграрної академії socialna_infrastruktura.pdf [126,16 Kb]

 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення

та іншими приміщеннями у Лохвицькому механіко-технологічному коледжі Полтавськдержавної аграрної академії


_____________________

Ваш профіль

Логін:  
Пароль:

Реєстрація на сайті!
Забули пароль?

Контактна інформація

37240,
м. Заводське,
Миргородський р-н, Полтавська обл.
вул. Європейська,39
e-mail: lmtkpdaa@ukr.net
тел:(05356) 3-54-58,
(05356)3-54-46,

Опитування

Партнери сайту

Освітній портал